1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Ukecanaveverka.com
1.1.1. Ukecanaveverka.com jsou internetové stránky, které nabízí služby související s výukou cizích jazyků.

1.2. Působnost podmínek
1.2.1. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniklé na základě jednotlivých Objednávek.
1.2.2. Odchylná ujednání v Objednávce mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.
1.2.3. Podmínky jsou odesílány Zákazníkovi v PDF souboru prostřednictvím e-mailové adresy spolu s Objednávkou jako součást Smlouvy (dále jen “Smlouva”).
1.2.4. Uzavřením Smlouvy Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, a s jejich zněním souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky.

1.3. Výklad pojmů
1.3.1. Balíček - 4 (slovy čtyři), 6 (slovy šest) nebo 8 (slovy osm) vyučovacích hodin dle výběru Zákazníka. Délka jedné vyučovací hodiny je vždy 50 minut.
1.3.2. Internetové stránky – internetové stránky ukecanaveverka.com, sloužící k představení Služeb, výběru a Rezervaci vyhovující Služby;
1.3.3. Objednávka – vybraný Klientem prostřednictvím Internetových stránek druh Služby;
1.3.4. Podmínky – tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb Poskytovatelem, dostupné na https://ukecanaveverka.com/oferta;
1.3.5. Poskytovatel – fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Anastasia Albertova, IČ 11939796, se sídlem Dolenice 50, 671 78, Dolenice;
1.3.6. Služba – jazyková výuka, poskytovaná na základě Objednávky ve sjednaný den a čas prostřednictvím on-line prostředků;
1.3.7. Smlouva – ujednání, sjednané mezi Poskytovatelem a Zákazníkem formou e-mailové komunikace na základě Objednávky;
1.3.8. Zákazník – fyzická nebo právnická osoba objednávající Služby Poskytovatele.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
2.1. Poskytovatel se Zákazníkem domluví detaily Služby (zejména: zahájení kurzu, úroveň, frekvence výuky týdně, den a čas výuky, lektor, zaměření kurzu, vyhovující formát výuky apod.), na základě čehož Poskytovatel neprodleně vystaví Zákazníkovi Objednávku. Poskytovatel zašle Zákazníkovi Objednávku elektronicky na email uvedený Zákazníkem.
2.2. V Objednávce bude zejména shrnutí objednané Služby, identifikační a kontaktní údaje Zákazníka (jméno, příjmení apod.), cena za Službu, platební podmínky a fakturační údaje.
2.3. V případě že Zákazník s Objednávkou a Podmínkami souhlasí zašle výslovný souhlas pro závazné potvrzení Objednávky prostřednictvím odpovědi na email s Objednávkou.
2.4. Tímto odesláním výslovného souhlasu Poskytovateli se Objednávka stává závaznou kupní Smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto Podmínky, a mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká smluvní vztah.
2.5. Zákazník je povinen závazně potvrdit Objednávku neprodleně po jejím obdržení, popř. taktéž neprodleně jednat s Poskytovatelem o úpravě Objednávky. Jestliže Objednávka není potvrzena Zákazníkem do 3 kalendářních dnů od odeslání Poskytovatelem, a jestliže Zákazník ani nezahájil jednání o úpravě Objednávky do 3 kalendářních dnů od odeslání Objednávky Poskytovatelem, Poskytovatel považuje Objednávku za nepotvrzenou a nedojde ke vzniku smluvního vztahu.
2.6. Zákazník má dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 (slovy čtrnáct) dnů ode dne uzavření Smlouvy s tím, že mu bude vrácená cena Služby v plné výši. Pokud však došlo k čerpání Služby Zákazníkem před uplynutím této lhůty, má Poskytovatel nárok na náhradu poměrné části ceny za již poskytnutou Službu.
2.7. Poskytovatel má právo poskytování Služeb jednostranně ukončit a od Smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že prodlení Zákazníka bude znamenat podstatné porušení povinností ze Smlouvy nebo Podmínek vyplývajících. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
● porušování platebních podmínek, nebo
● opakované neplnění povinností daných Smlouvou nebo Podmínkami, nebo
● používání poskytované Služby v rozporu se Smlouvou, s těmito Podmínkami nebo platnými právními předpisy, dobrými mravy a obecně sdílenými etickými hodnotami, zejména, ne však pouze, veřejné šíření výukových materiálů nebo poskytnutí přístupu k výukovým materiálům třetím osobám, které nejsou účastníky Smlouvy.
2.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2.7. nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části uhrazené ceny za poskytování Služeb.

3. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cena Služby je sjednána:
● za jednotlivý Balíček individuální nebo párové výuky dle výběru Zákazníka;
● za kalendářní měsíc skupinové výuky nebo
● za jednotlivý mini-kurz dle probíhající akční nabídky.
3.2. V případě individuální nebo párové výuky doba trvání jednotlivého Balíčku je vždy 1 (slovy jeden) kalendářní měsíc. Zákazník bere na vědomí, že za nevyčerpané hodiny v rámci jednoho Balíčku po uplynutí doby trvání Balíčku nevzniká Zákazníkovi nárok na vracení poměrné části uhrazené ceny.
3.3. Cena za službu je vždy splatná předem, formou převodu dle instrukcí zaslaných v potvrzovacím e-mailu, který Zákazník obdrží po odeslání souhlasu s Objednávkou nebo kartou on-line, a to do 24 (slovy dvacet čtyři) hodin před začátkem výuky. V případě, že Zákazník uhradí cenu později než 24 (slovy dvacet čtyři) hodiny před začátkem výuky, Poskytovatel má právo odmítnout poskytování Služeb ten den.
3.4. Cena za službu obsahuje realizaci výuky, přípravu lektora na výuku, testování znalostí a organizační podporu kurzu.
3.5. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály, které jsou Zákazníkovi k dispozici během doby trvání výuky a taky 14 (slovy čtrnáct) dní po posledním dni výuky.
3.6. V případě neuhrazení ceny za Službu – výuka se ruší nebo se posouvá na jiný, předem domluvený termín.
3.7. V případě, že Zákazník včas neinformuje Poskytovatele o zrušení výuky (méně než 8 (slovy osm) hodin před začátkem výuky), Služba se považuje za poskytnutou a musí být zaplacena.
3.8. Poskytovatel nenese zodpovědnost za neomluvené zmeškání výuky Zákazníkem. V tomto případě Služba se považuje za poskytnutou a musí být zaplacena.
3.9. Poskytovatel má právo změnit cenu Služby, o čemž musí neprodleně informovat Zákazníka, a to nejméně 7 (slovy sedm) dnů před navýšením ceny.

4. PRŮBĚH A TERMÍNY VÝUKY
4.1. Zákazník a Poskytovatel domlouvají rozvrh výuky při sjednávání Objednávky. Domluvený rozvrh platí pro Zákazníka po dobu 14 dnů od potvrzení Objednávky. V případě, že Zákazník nedodržuje předem domluvené termíny, Poskytovatel je oprávněn rozvrh změnit.
4.2. Individuální nebo párová výuka může probíhat podle stálého nebo flexibilního rozvrhu.
4.3. Individuální nebo párová výuka může být posunuta Zákazníkem nejpozději 2 (slovy dvě) hodiny před začátkem výuky. V případě posunutí výuky Zákazníkem méně než 2 (slovy dvě) hodiny před začátkem výuky, Služba se považuje za poskytnutou a musí být zaplacena.
4.4. Skupinová výuka nemůže být Zákazníkem posunuta ani za předpokladu včasného oznámení, a to z důvodu přítomnosti a zájmů ostatních spolustudujících. Pokud Zákazník se výuky nezúčastní z jakýchkoli důvodů - tato výuka propadá, Zákazník však může ve výuce pokračovat v následujících hodinách dle aktuálního rozvrhu. Zákazník za zmeškanou hodinu výuky nemá nárok na náhradní hodinu, nemá ani nárok na vracení příslušné částky z ceny.
4.5. Poskytovatel může zrušit výuku nejpozději 8 (slovy osm) hodin před začátkem výuky. V případě zrušení výuky Poskytovatelem méně než 8 (slovy osm) hodin před začátkem výuky, příští výuka bude pro Zákazníka poskytnuta zdarma.
4.6. V případě, že Zákazník se dostaví na výuku s opožděním, má se za to, že výuka začala v předem domluvený čas. Zákazník není oprávněn požadovat prodloužení výuky o ten čas, na který se opozdil.
4.7. V případě, že Poskytovatel se dostaví na výuku s opožděním, výuka se prodlouží o ten čas, na který se opozdil Poskytovatel.
4.8. Zákazník má právo zrušit nejvíce 2 (slovy dvě) výuky během jednoho kalendářního měsíce vyjímá svátky (Vánoce, Velikonoce).
4.9. V případě, že výuka byla přerušena Zákazníkem z technických důvodu (náhlý výpadek elektřiny, výpadek internetu, technické problémy s počítačem apod.), Zákazník musí o tom neprodleně informovat Poskytovatele. V tomto případě se domlouvá datum a čas náhradní výuky. V případě, že Poskytovatel nebyl o této skutečnosti informován, má se za to, že Služba byla poskytnuta a musí být zaplacena.
4.10. V případě, že výuka byla přerušena Poskytovatelem z technických důvodu (náhlý výpadek elektřiny, výpadek internetu, technické problémy s počítačem apod.), Poskytovatel neprodleně informuje o této skutečnosti Zákazníka a nabídne nový datum a čas náhradní výuky.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
5.1. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat službu pro Zákazníka prostřednictvím lektorů s odpovídající kvalifikací a odbornou praxí.
5.2. V případě jakýchkoli požadavků nebo stížností se Poskytovatel zavazuje tyto se Zákazníkem projednat za účelem jejich co nejrychlejšího a komplexního řešení.
5.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, zejména, ne však pouze, přírodními katastrofami, požáry, epidemiemi, nouzovými stavy atp.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
6.1. Zákazník je povinen řádně a včas uhradit cenu za Službu, a to dle instrukcí které obdrží v potvrzovacím e-mailu.
6.2. Zákazník se zavazuje, že nebude s lektory, kteří pro něj budou zajišťovat Službu, vstupovat do přímých smluvních vztahů ani jiným způsobem nebude Poskytovatele obcházet, a to po dobu trvání této Smlouvy.
6.3. Zákazník se rovněž zavazuje, že veškeré případné problémy nebo stížnosti bude řešit přednostně projednáním s Poskytovatelem.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a uděluje tímto Poskytovateli dobrovolně souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu, po dobu existence možných nároků vyplývajících ze smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou dle platné právní úpravy trvá povinnost uchovávat dokumentaci Poskytovatele po jeho zániku.
7.2. Zákazník poskytuje své osobní údaje za účelem realizace objednané Služby, uzavření smluvního vztahu a pro potřeby evidenční.
7.3. Poskytovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, a to při zachování plné mlčenlivosti o osobních údajích Zákazníka.
7.4. Osobními údaji jsou v tomto případě: jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefon a e-mail, č. účtu a další údaje dle konkrétní potřeby.
7.5. Veškeré osobní údaje jsou poskytnuty Zákazníkem, který bere na vědomí, že budou poskytovatelem zpracovávány a uchovávány v písemné tzn. a/nebo digitální formě. Zároveň si je Zákazník vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny jím uváděné údaje přesné a pravdivé, v případě jakýchkoli změn bude o těchto změnách okamžitě informovat i poskytovatele.
7.6. Jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Poskytovatelem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení spolupráci s Poskytovatelem.

8. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Smluvní strany mohou Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 5 (slovy pět) kalendářních dnů od data doručení výpovědi druhé straně.
8.2. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci Poskytovatele se Zákazníkem, možnosti a způsoby uzavírání Smluv, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Poskytovatelem.
8.3. Provede-li Poskytovatel změny Podmínek, je povinen to oznámit Zákazníkům alespoň 15 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek ve formě e-mailu zaslaného na jejich aktuální e-mailové adresy. Zákazník je oprávněn změny Podmínek odmítnout, a to ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail Poskytovatele.
8.4. Vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí těmito Podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
8.5. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.
8.6. Tyto Podmínky jsou Zákazníkům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jsou dostupné na adrese https://ukecanaveverka.com/oferta
8.7. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 1.5.2023.
Made on
Tilda